Historiek

EEN KLEIN BEETJE HISTORIEK :

Van bij de aanvang van de georganiseerde hengelsport, stond West-Vlaanderen als een van de pioniers op de bres.

Uit de vroegere jaren, herinneren zich sommigen nog wel de tijd dat dhr Remi Vervaecke voorzitter van het verbond was, en toen reeds zagen we de figuur van dhr Albriek Seys opduiken als de man die ons visserswereldje administratief in goede banen leidde.

Na het ontslag van dhr Vervaecke kwam Marcel Demeestere als voorzitter en als tandem met Albriek, bracht hij het Verbond in een stroomversnelling. Hij werd bekend als de man van de IJzer, als de man van de glasaaltjes, waarvan de vangsten nooit zo hoog lagen als onder zijn bemoeiingen. Hij was ook de motor achter de vereniging in de strijd tegen de waterbezoedeling en het beschermen van de visstapel in de westvlaamse wateren. Na het afsterven van enkele vooraanstaanden, stierf deze VZW een zachte dood, mede door gebrek aan opvolging.

In 1964 droeg hij zijn functie van O/Voorzitter van het CCCV over aan dhr Danneels, zodat we hier nogmaals zijn naam zien opduiken in de vroegste organisaties, zoals het BCLM, waarvan hij een der stichters was. Zijn ontslag wegens gezondheidsredenen was dan ook een zwaar verlies voor West-Vlaanderen, maar toch kon men nog verder rekenen op zijn kennis en relaties.Ook als hengelsportjournalist bleef hij actief onder de schuilnaam ” Het Snoekje” in een vooraanstaand dagblad.

In 1977 volgde dhr Cyriel Duyck hem op als voorzitter, maar reeds in 1979, moest deze noodgedwongen ontslag nemen. Nog jaren bleef hij echter als Ere-Voorzitter fungeren en luisterden de bestuursleden graag naar de raadgevingen die hij hen meegaf.

Dhr Boonaert Daniel werd dan verkozen als voorzitter. Velen kennen de figuur van Daniel nog, die zelf geen visser was, zich inzette om de belangen van de hengelaars te dienen. Hij was een harde werker zonder veel tierlantijntjes en de figuur van een lichtjes voorovergebogen man, handen op de rug, zal bij velen nog bij gebleven zijn.

Na zijn overlijden eind 1989, werd dhr Buddaert Antoon, unaniem tot voorzitter verkozen, functie die hij tot op heden nog altijd tot ieders voldoening waarneemt, en waarvan hij hoopt dit nog jaren te volharden, niet alleen als LIJDER maar ook als LEIDER.

WAAROM EEN WEST VLAAMS VERBOND van LIJNVISSERSMAATSCHAPPIJEN??

Jaren geleden, heeft wijlen Marcel Demeester destijds een antwoord gegeven op deze vraag, die reeds dikwijls en nog steeds gesteld wordt.

Het antwoord luidde : eenvoudig omdat onze sport meer en meer het slachtoffer was en nog steeds is van waterbezoedelingen en allerhande opgelegde beperkingen.

En tot op heden is dit antwoord nog steeds actueel.

Er werd overgegaan tot het stichten van een verbond, met enkel de verbroedering tussen de gewesten op het oog.

Maar uit deze verbroedering kwam al dadelijk een competitiegeest naar voor en er was een commissie nodig om dit alles in goede banen te leiden, wat nog steeds het geval is.

Het bestuur in 1971 bestond uit: Voorzitter Demeester M. – O/voorzitter Dermaut G. – Secr. Seys A. – Hulpsecr. Danneels G. – Leden Deschrevel, Vermeulen, Decock, Moulaert, Verkouter, Bossant, Beels, Debeck en Lannoo.

In 1973: Ontslag leden Deschrevel en Decock. De heren Ameel en Lisarde kwamen in hun plaats.

In 1974: De heer Duyck Cyriel komt als lid in het bestuur

In 1975: De secr. Seys A. overlijdt en de heer Danneels neemt zijn taak over. Ontslag van Dermaut als O/Voorzitter, zijn plaats wordt ingenomen door Duyck Cyriel. Nieuwe leden in het bestuur Boonaert D. en Decoopman.

In 1977: Ontslag Demeester als Voorzitter, hij wordt Erevoorzitter. De nieuwe voorzitter wordt Duyck Cyriel en Demoerloose Willy wordt bestuurslid. De heer Beels Andre wordt O/voorzitter. Ontslag van Vermeulen. Op 13 Februari overlijdt De Heer Demeester Marcel.

In 1978: O/voorzitter Beels A. overlijdt en de Heer Buddaert A. komt als lid in het bestuur.

In 1979: Ontslag van de Heren Duyck C. en Verkouter L. wegens gezondheidsredenen. Nieuwe leden worden Baeckelandt D., Dekocker D., Demoerloose A., Sanders en Verslijpe. De Heer Boonaert D. wordt Voorzitter en de Heren Bossant R. en Verslijpe worden O/voorzitters.

In 1980: Cremery Robert wordt verkozen in plaats van Decoopman.

In 1982: Schram Roger komt de heer Sanders vervangen die ontslag neemt. Het nieuwe bestuur ziet er nu als volgt uit: Erevoorzitter Duyck C. – Voorzitter Boonaert D. – O/voorzitters Bossant R. en Verslijpe – Secr. Danneels G. – Leden Baeckelandt D., Dekocker D., Demoerloose Willy en Alain, Cremery R., Schram R. en Buddaert A.

In 1983: Ontslag van Verslijpe, in zijn plaats komt als lid Damman G.

In 1984: Alle bestuursleden worden herverkozen.

In 1985: De heer Pottier Redgy komt als lid in het bestuur.

In 1986: De heer Bardoel P. wordt verkozen in plaats van Demoerloose Alain

In 1987: Alle bestuursleden worden herverkozen.

In 1989: Wegens ontslag van Bardoel P. wordt Demoerloose A. opnieuw verkozen. Voorzitter Boonaert Daniel overlijdt na een slepende ziekte op 3/11/89.

In 1990: De Heer Buddaert Antoon wordt tot nieuwe voorzitter verkozen. Homme M. vervoegt het bestuur .

In 1991:Het verbond wordt een VZW.Alle bestuursleden worden herverkozen, nog 1 plaats vacant.

In 1992: De Heer Werbrouck Chris neemt de vacante plaats in.

In 1993: De heer Schram R. neemt ontslag en wordt vervangen door Dejonghe R.

In 1994: Ontslag van Baeckelandt D. in zijn plaats komt de Heer Talloen Dirk.

In 1995: Statutaire verkiezing van Buddaert – Danneels – Cremery – Demoerloose A. – Dejonghe en Werbrouck. Allen werden herverkozen.

In 1996: Statutaire verkiezing van Bossant – Dekocker – Demoerloose W. – Homme – Pottier en Talloen. Allen werden herverkozen.

In 1997: Ontslag Demoerloose Alain wegens werkomstandigheden en wordt vervangen door Bardoel Gunther. Tevens werd beslist om het bestuur met 3 plaatsen uit te breiden. De nieuwe leden zijn Lannoo Eddy, Spillier Daniel en Vervaecke Erik.

In 1998: Lannoo Eddy neemt ontslag wegens beroepsbezigheden en wordt vervangen door Mouton Guido.

In 1999: Statutaire verkiezing van Buddaert – Danneels – Cremery – Werbrouck – Dejonghe – Vervaecke en Bardoel. Allen werden herverkozen. Ontslag Pottier R. geen kandidaat ter vervanging. Op 6/5/99 overleed de secretaris de Heer Danneels Gregoire. Zijn plaats als secr./penningmeester werd overgenomen door Dejonghe Ronny en Werbrouck Chris nam de taak van hulpsecretaris op zich.

In 2000: Ontslag van Spillier D. zodat er opnieuw 3 plaatsen vrij waren. Twee mensen stelden zich kandidaat namelijk Demoerloose Alain en Vantieghem Martin. Zij werden dan ook in het bestuur opgenomen.

In 2001: Nog één plaats vacant geen kandidaten. Ontslag van Bardoel G.

In 2002: Statutaire verkiezing van Bossant – Demoerloose W. – Talloen – Mouton – Hommé – Vervaecke – Dekocker (niet herverkiesbaar). Allen werden opnieuw herkozen.Voor de 3 open mandaten waren er drie nieuwe kandidaten namelijk Seynaeve Eddy, Carette Geert en Buyck Andy.Zij werden dan ook door de algemene vergadering aanvaard.

In 2003: Geen Statutaire verkiezingen. Het bestuur is voltallig.

In 2004: Geen Statutaire verkiezingen. Het bestuur is voltallig.

In 2005: Ontslag van Cremery R. wordt vervangen door de Pottier R.

In 2007: Ontslag van Hommez Michael wegens ziekte en van Carette Geert.

In 2008: Nieuwe bestuursleden zijn Mouton Olivier, Berteyn Andy en Vanhoo Patrick

In 2009: Ontslag van Van Tieghem Martin. Ontslag van Mouton Guido & Mouton Olivier.

In 2010: Nieuwe bestuursleden zijn Vanhove Jozef & Covemaecker Tom.

In 2011: Nieuw bestuurslid is Bardoel Patrick.

In 2012: Nieuw bestuurslid is Delrue Pascal en Lanneau Lieven. Ontslag Seynaeve Eddy en Pottier  Redgy.

In 2013: Ontslag Berteyn Andy; Nieuwe bestuursleden zijn Beels Gino en Wackenier Koen.

In 2015: Ontslag Vanhoo Patrick.

In 2016: Nieuw bestuurslid Bauwens Marnix, ontslag Covemaecker Tom.

In 2017: Overlijden van onze voorzitter Buddaert Antoon. Nieuwe bestuursleden zijn Roels Ignace en Buddaert William. Bardoel Patrick wordt onze nieuwe voorzitter en Vanhove Jozef ondervoorzitter.

In 2019: Ontslag Bauwens Marnix

In 2020: Ontslag Demoerlooze Willy en Alain